Ruuv
Ruuv

Technical Assessment Body (TAB)
Stichting RUUV (RUUV) richt zich primair op het opstellen van ‘European Technical Assessments’ (ETA) voor ‘Vaste brandbestrijdingsmiddelen’ (productgebiedscode 10) en ‘Producten met brandvertragende, brandwerende en tegen brand afdichtende eigenschappen’ (productgebiedscode 35) in opdracht van fabrikanten van deze producten.

Op Europees niveau
Op Europees niveau streeft RUUV er naar om deel te nemen aan de ‘European Organization for Technical Assessment Bodies’ (EOTA) . Binnen EOTA maakt RUUV deel uit van een organisatie met de volgende gemeenschappelijke taken:

  • Het openbaar maken van ETA’s en EAD’s (‘European Assessment Document’). De combinatie van een EAD en een ETA stelt fabrikanten in staat om CE markering op producten te verkrijgen waar nog geen geharmoniseerde testnorm (hEN) voor bestaat.
  • Het overleg met andere (Nederlandse) Technische Beoordelings Instellingen (TIB’s) en het delen van informatie uit deze organisatie met andere betrokken partijen op het niveau van de Lidstaten.
  • Het onderling uitwisselen van informatie en het verbeteren van de dienstverlening ten behoeve van de industrie.
  • Het verlenen van steun en het creëren van draagvlak voor artikel 21 van de CPR 305/2011.
  • Het ontwikkelen van nieuwe EAD’s in de toekomst.
  • Het onderling waarborgen van de kwaliteit en, indien nodig, het informeren van de Europese Commissie hierover.

RUUV is geen Notified Body (NoBo), hetgeen betekent dat er in de samenwerking met andere NoBo’s en testinstellingen geen enkele sprake is van belangenverstrengeling. Dit maakt RUUV een aantrekkelijke partner.

Voor de actuele stand van zaken rondom EAD’s en ETA’s is het noodzakelijk om op de hoogte te blijven van informatie die wordt gepubliceerd via. Anno 2022 hebben de leden van EOTA al bijna zes honderd EAD’s ontwikkeld en circa elf duizend ETA’s.

Op nationaal niveau
Binnen het bouwproces leidt de status van de CPR 305/2011 nog steeds over de gehele linie tot vragen. RUUV stelt zich ten doel deze vragen te kanaliseren en marktpartijen te betrekken bij de uitvoering van deze Construction Production Regulations (CPR).

Hoewel het genuanceerder ligt, moeten marktpartijen gaan begrijpen dat de CPR de status heeft van een Europese wet.

RUUV richt zich primair op fabrikanten en handelaren die toegang willen hebben tot de Europese markt voor vaste brandbeveiligingsmiddelen en bouwproducten met brandvertragende, brandwerende en tegen brand afdichtende producten.

RUUV is als TAB onafhankelijk en kan voor fabrikanten op die manier een belangrijke rol spelen bij de communicatie over productcertificatie met andere partijen, zoals de testinstituten en andere betrokken geaccrediteerde instellingen.

Op nationaal niveau
Binnen het bouwproces leidt de status van de CPR 305/2011 nog steeds over de gehele linie tot vragen. RUUV stelt zich ten doel deze vragen te kanaliseren en marktpartijen te betrekken bij de uitvoering van deze Construction Production Regulations (CPR).

Hoewel het genuanceerder ligt, moeten marktpartijen gaan begrijpen dat de CPR de status heeft van een Europese wet.

RUUV richt zich primair op fabrikanten en handelaren die toegang willen hebben tot de Europese markt voor vaste brandbeveiligingsmiddelen en bouwproducten met brandvertragende, brandwerende en tegen brand afdichtende producten.

RUUV is als TAB onafhankelijk en kan voor fabrikanten op die manier een belangrijke rol spelen bij de communicatie over productcertificatie met andere partijen, zoals de testinstituten en andere betrokken geaccrediteerde instellingen.

De Nederlandse markt
De Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EU) is sinds 1 juli 2013 van kracht en maakt Nederlandse regelgeving omtrent de toepassing van (brandwerende) bouwproducten (inclusief vaste brandbestrijdingsmiddelen) hieraan ondergeschikt. De Nederlandse markt wordt daarmee opengesteld voor alle fabrikanten en handelaren in brandvertragende en brandwerende producten binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Nationaal beschermende maatregelen vallen hiermee weg. Met dit gegeven enerzijds en de constatering dat er ‘slechts’ 11.000 ETA’s zijn afgegeven, verdeeld over 36 productgroepen, blijft de noodzaak hoog om bedrijven te informeren over kansen en bedreigingen en te ondersteunen met betrekking tot vrijwillige CE markering. RUUV wil zo bijdragen aan een volwassen Europese Markt voor brandbeveiligingsproducten.

Aantoonbaarheid
Het aantoonbaar maken van de functionaliteit van brandvertragende en brandwerende bouwmaterialen, volgens de methode zoals bedoeld in de Europese Verordening Bouwproducten, wijkt nog steeds sterk af van de methoden die momenteel gehanteerd worden in het kader van de Woningwet en het Bouwbesluit. Ook wijkt het af van het Bbl dat 1 januari 2024 in werking treedt, althans zo wordt dit in de markt ervaren. Wij hebben zelfs het idee dat het aantal vragen toeneemt.

Level playing field
De door de lidstaten aangewezen TAB’s waarborgen met het garanderen van de kwaliteit van brandvertragende en brandwerende producten een ‘level playing field’, hetgeen een belangrijke doelstelling is van de Europese Unie. Het werk van TAB’s draagt dus belangrijk bij aan het realiseren van de Europese economische (groei)doelstellingen.

Contact Formulier

Stichting RUUV
Mozartlaan 27
1e verdieping
1217 CM Hilversum
+31 (0)35 7200 150
info@ruuv.nl