Algemene verkoopvoorwaarden van St. RUUV

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna met een hoofdletter aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Diensten: door Opdrachtnemer verrichte Diensten, waaronder technische keuringen op het gebied van de brandbeveiliging;
 2. Documenten: informatiedragers in welke vorm dan ook;
 3. Opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
 4. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten;
 5. Opdrachtnemer: St. Ruuv., alsmede aan haar gelieerde rechtspersonen;
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende de levering van Diensten;
 7. Partij(en): Opdrachtnemer en Opdrachtgever afzonderlijk respectievelijk gezamenlijk;
 8. Schriftelijk: per brief of langs elektronische weg;
 9. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Werkingssfeer

 1. De bepalingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer (waaronder mede begrepen offertes of aanvragen daartoe) en door haar gesloten en af te sluiten Overeenkomsten, voor zover van deze Voorwaarden door Partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het enkele feit van het aangaan van een Overeenkomst, doet Opdrachtgever afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle Overeenkomsten uitsluitend onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn.
 3. In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

Artikel 3: Uitvoering en Diensten

 1. Opdrachtnemer verricht verschillende Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de controle van brandbeveiligings¬installaties, gecombineerde CCV-inspecties voor verzekering en bouwverordening, herhalingskeuringen en rooktests voor kritische brandalarmsituaties.
 2. De opdracht is tot stand gekomen wanneer de opdracht schriftelijk is bevestigd, of een schriftelijk aanbod daartoe van de Opdrachtnemer door de Opdrachtgever binnen de geldigheidsduur van dit aanbod schriftelijk is aanvaard, of het opgestelde op andere wijze door partijen schriftelijk is bevestigd. Voorstaande laat onverlet dat het bestaan en de inhoud van de opdracht met alle middelen kunnen worden bewezen.
 3. De Opdrachtnemer is bevoegd werkzaamheden onder zijn leiding door anderen te doen uitvoeren en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten, zulks onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.
 4. Alle wijzigingen in door Opdrachtnemer aangenomen opdrachten worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk. Meer- en minderwerk wordt berekend op basis van de door Opdrachtnemer opgegeven prijzen, conform het bepaalde in artikel 4 van deze Voorwaarden.
 5. In geval een wijziging uitstel van de uitvoering van een Overeenkomst inhoudt, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer alle reeds gemaakte kosten alsmede het onderhanden werk en de reeds gereserveerde capaciteit en uren van medewerkers, zoals m.b.t. projectmanagement, tegen gangbare tarieven betalen.
 6. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opdrachtnemer haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen.
 7. Indien het te keuren object, of het terrein, of de omgeving waarin het te keuren object zich bevindt, niet direct toegankelijk is waardoor het aanvangstijdstip van de keuringswerkzaamheden wordt verlaat, dan dient de opdrachtgever dit in de aanbiedingsfase aan te geven.
 8. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle toegangen veilig bereikbaar en betreedbaar zijn. De omgeving dient zodanig te zijn ingericht dat alle werkzaamheden (inclusief lastbeproevingen) veilig kunnen worden uitgevoerd. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat is voldaan aan alle wettelijke vereisten op het terrein van arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid. Opdrachtgever vrijwaart Ruuv voor alle aanspraken ex. Artikel 7:658 BW (zorgverplichting werkgever) en 6:162 BW (onrechtmatige daad) behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.
 9. Indien Opdrachtnemer om een ongepaste inspectiemethode wordt gevraagd, zal Opdrachtgever daarvan door Opdrachtnemer op de hoogte worden gebracht en zal nader moeten worden vastgesteld op welke wijze hier aangepast of geheel niet meer verder gegaan wordt.
 10. Opdrachtgever verklaart samen te zullen werken met auditors van de Raad van Accreditatie die steekproefsgewijs het werk van Opdrachtnemer moeten controleren, als daarom gevraagd wordt.

Artikel 4: Prijzen en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de desbetreffende Overeenkomst, zijn de door Opdrachtnemer opgegeven prijzen exclusief BTW en andere belastingen, heffingen of rechten. Betaling van de facturen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aangewezen bankrekening.
 2. Indien Opdrachtgever van oordeel is dat de door Opdrachtnemer aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Indien niet is voldaan aan het in dit lid gestelde, vervalt het recht van Opdrachtgever om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag bezwaar te maken.
 3. Indien de opdrachtgever de juistheid van een declaratie – of een gedeelte daarvan – betwist, is hij niettemin gehouden tot tijdig betalen van het niet betwiste gedeelte. Blijkt de betwiste declaratie – of het betwiste gedeelte – alsnog verschuldigd, dan wordt de door de opdrachtgever verschuldigde wettelijke rente berekend vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had behoren te geschieden.
 4. Indien de opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, is Opdrachtnemer gerechtigd haar prestaties op te schorten, terwijl zij eveneens het recht heeft om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren. In dat laatste geval is de opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer 25% van de nog niet vervallen termijnen en/of nog niet verschuldigde bedragen te betalen als vergoeding van de gemaakte kosten en de winstderving. Bovendien is de Opdrachtgever gehouden alle andere kosten, door Opdrachtnemer gemaakt ter voorbereiding op de door hem te leveren prestaties, alsmede alle overige door Opdrachtnemer geleden schade te vergoeden.

Artikel 5: Levering en levertijd

 1. Diensten worden als geleverd beschouwd indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever kennis heeft gegeven dat de Diensten voltooid zijn en de Opdrachtgever het resultaat van de verrichte Diensten tot haar beschikking heeft.
 2. Levertijden worden bij wijze van benadering verstrekt. De opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn zijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat er sprake is van een fatale termijn. Overschrijding van de levertijd verplicht Opdrachtnemer niet tot enige vergoeding.

Artikel 6: Klachten / Beroepen

 1. Klachten met betrekking tot door Opdrachtnemer geleverde Diensten dienen zo spoedig mogelijk en schriftelijk te geschieden, doch in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen nadat het werk is voltooid onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt het geleverde werk te hebben geaccepteerd.
 2. Een klacht geeft Opdrachtgever niet het recht zijn (betalings-)verplichtingen jegens Opdrachtnemer op te schorten en/of zich op verrekening te beroepen.
 3. Indien Partijen van mening verschillen over de gegrondheid van een klacht met betrekking tot de Diensten, zal door Partijen gezamenlijk een onafhankelijk deskundige ingeschakeld worden en om een oordeel gevraagd worden. De uitkomst van het onderzoek door de onafhankelijk deskundige is voor Partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bindend. De kosten gemoeid met het onderzoek zullen gedragen worden door de Partij die (grotendeels) in het ongelijk gesteld is.

Artikel 7: Garantie

 1. De door Opdrachtnemer te leveren Diensten zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij het geven van de Opdracht verstrekte schriftelijke dan wel mondelinge informatie. Opdrachtnemer zal de overeengekomen Diensten ten behoeve van Opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen verrichten, met inachtneming van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer daaromtrent gemaakte afspraken of overeengekomen procedures. Opdrachtnemer garandeert echter op geen enkele wijze de totstandkoming van een bepaald resultaat. De op Opdrachtnemer rustende verbintenis is derhalve een inspanningsverbintenis.
 2. De garantie houdt uitsluitend in dat Opdrachtnemer verplicht is tot het herstel van een eventueel gebrek aan Diensten dan wel, zulks naar keuze van Opdrachtnemer, Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag. In geen geval is Opdrachtnemer gehouden tot enige verdere verplichting, waaronder vergoeding van andere kosten, schade en/of rente. Alle aanspraken op de garantie vervallen wanneer Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de geleverde Diensten bewerkt of verwerkt of daarin wijzigingen aanbrengt.
 3. Overige voorwaarden en garanties met betrekking tot de kwaliteit of de geschiktheid voor het voorgenomen gebruik van de Diensten, zijn eerst van toepassing indien die tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om Opdrachtnemer volledig en voldoende gedetailleerd de benodigde informatie te verschaffen. Opdrachtgever verklaart zich ervan bewust te zijn dat onjuiste en/of onvolledige informatie ertoe kan leiden dat de Diensten niet geschikt, onjuist of zelfs nadelig (kunnen) zijn voor Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet verplicht de aan haar verstrekte informatie op juistheid te controleren.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het door Opdrachtgever verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die direct of indirect het gevolg is van het door Opdrachtgever verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie.

Artikel 8: Beëindiging van de Overeenkomst, duur en verlenging

 1. Opdrachtgever kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste drie maanden.
 2. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Diensten, wordt stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij opgezegd met een opzegtermijn van ten minste drie maanden.
 3. Indien Opdrachtgever enige verplichting jegens Opdrachtnemer niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, aan hem (voorlopige) surséance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is verklaard of hij een besluit tot liquidatie heeft genomen, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer direct opeisbaar en is daarover wettelijke handelsrente (art. 6:119a en art. 6:120 BW) verschuldigd vanaf dat moment of de eerdere vervaldag. Opdrachtgever dient daarbij tevens aan Opdrachtnemer te voldoen alle buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer maakt, minimaal gelijk aan 15% van de uitstaande vordering, een en ander onverminderd haar aanspraak op eventuele gerechtelijke kosten.
 4. Tevens heeft Opdrachtnemer in een dergelijk geval het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen voor een periode van ten hoogste twee (2) maanden op te schorten of de lopende Overeenkomst en eventuele andere met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd zijn overige rechten. Gedurende de periode van opschorting heeft Opdrachtnemer het recht en aan het eind daarvan de plicht, te kiezen voor (verdere) uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte Overeenkomst(en), zonder tot enige vergoeding jegens Opdrachtgever verplicht te zijn. Voormelde opschorting laat de verplichtingen van Opdrachtgever onverlet.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Alle aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever is beperkt tot de in artikel 7 omschreven verplichtingen van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door Opdrachtgever of derden van de Diensten, tenzij te wijten aan een gebrek waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is uit hoofde van de niet nakoming van de verstrekte garantie. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet-leidinggevend personeel van Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden, indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel op Opdrachtnemer toch enige aansprakelijkheid rust, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de Diensten waardoor de schade is veroorzaakt, met dien verstande dat Opdrachtnemer te allen tijde hoogstens aansprakelijk zal zijn voor een bedrag van maximaal € 20.000,– (zegge: twintigduizend euro) per Overeenkomst.

Artikel 10: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet meer of niet onmiddellijk van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval -maar niet limitatief- verstaan: overheidsmaatregelen; werkstakingen; uitsluitingen; belemmeringen door derden; transportmoeilijkheden, waaronder vertragingen aan landgrenzen; door Partijen onvoorziene technische complicaties; stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden; brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer welke niet voor risico van Opdrachtnemer komen en de omstandigheid dat Opdrachtnemer een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door Opdrachtnemer te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.
 3. Tijdens een situatie van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan één (1) maand, is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval een verplichting tot het vergoeden van enigerlei schade bestaat.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Verschillen van mening tussen opdrachtgever en adviseur worden zoveel mogelijk opgelost langs minnelijke weg, daaronder begrepen mediation.
 2. Op de aanbiedingen en Overeenkomsten en de uitvoering daarvan, en deze Voorwaarden zelf, is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (Convention on International Sales of Goods 1980).
 3. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, of de Voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht Nederland, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om het geschil te laten beslechten door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtgever.

Artikel 12: Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer verplicht zich tot strikte geheimhouding van alle informatie die hij met betrekking tot de Opdrachtgever heeft verkregen.
 2. In de volgende gevallen is Ruuv gerechtigd informatie met betrekking tot de Opdrachtgever te openbaren:
  a. indien de Opdrachtgever, Opdrachtnemer uitdrukkelijk machtigt;
  b. indien de wet Opdrachtnemer hiertoe verplicht;
  c. indien de Raad voor de Accreditatie zulks vereist;
  d. indien zulks vanuit overheidswege is of wordt opgelegd;

Artikel 13: Beveiliging en privacy

 1. Opdrachtgever geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan Opdrachtnemer persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht. Deze Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Opdrachtnemer en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Opdrachtnemer hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. In voorkomende gevallen zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen tenzij dit wettelijk verboden is.
 2. Opdrachtnemer onthoudt zich van het inzien van (persoonlijke) e-mail en/of bestanden van Opdrachtgever en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Opdrachtnemer hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 3. Voor zover Opdrachtnemer Persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever verwerkt, doet Opdrachtnemer dit als bewerker van Persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Opdrachtgever zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.
 4. Opdrachtnemer legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 5. De verantwoordelijkheid van het melden van datalekken ligt uitsluitend bij Opdrachtnemer als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens van Opdrachtgever zelf die door Opdrachtnemer worden opgeslagen.
 6. Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Opdrachtnemer of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Opdrachtnemer gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 7. Bij persoonsgegevens van derden die worden opgeslagen op of via de website van Opdrachtgever rust de meldplicht voor het doorbreken van de beveiliging volledig bij Opdrachtgever, ook als deze gebruik maakt van het systeem van Opdrachtnemer.

Artikel 14: Restbepalingen

 1. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding, behalve ten aanzien van voor die datum gesloten Overeenkomsten. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is meegedeeld of kenbaar is geworden, behalve ten aanzien van voor die datum gesloten Overeenkomsten.
 2. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de Overeenkomst geheel zelfstandig. Er zal nimmer sprake zijn van een dienstverband met Opdrachtgever, vertegenwoordiging etc.

Stichting RUUV
Mozartlaan 27E
1217 CM Hilversum
Postbus 7
1200 AA Hilversum

Tel 035 7 200 150
E-mail info@ruuv.nl